مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

E3D Hotend

 

قیمت  : 70,000 تومان

اکسترودر 2 نازل MK9

 

قیمت  : 400,000 تومان

اکسترودر MK9

 

قیمت  :200,000 تومان

 

Stepper Driver A 4988

 

قیمت  : 15,000 تومان

Arduino Mega 2560

 

قیمت  : 85,000 تومان

Ramps 1.4

 

قیمت  : 70,000 تومان

Stepper Motor Nema 17

 

قیمت  : 70,000 تومان

Smart Controller LCD 12864

 

قیمت  : 90,000 تومان

Smart Controller LCD 2004

 

قیمت  : 70,000 تومان


Termistor NTC 100 K

 

قیمت  : 10,000 تومان


Heater cartridge

 

قیمت  : 12,000 تومان


Heat Bed

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK9 Heater Block

 

قیمت  : 7,000 تومان


MK9 Hotend Pipe

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Nozzle -0.4 mm

 

قیمت  : 8,000 تومان


Ball Screw

 

قیمت  : 200,000 تومان


Time Belt GT2

 

قیمت  : 15,000 تومان


Timing Pulley GT2

 

قیمت  : 13,000 تومان


LM8 UU

 

قیمت  : 5,500 تومان


Shaft 8 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


Lead Screw

 

قیمت  : 80,000 تومان


MK7 Gear

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Gear

 

قیمت  : 10,000 تومان


Flexible Coupling

 

قیمت  : 15,000 تومان


Fan Guard 40 mm

 

قیمت  : 1,000 تومان


Fan 80 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان

Fan 40 mm

 

قیمت  : 6,000 تومان


SD Card - 4 GB

 

قیمت  : 30,000 تومان


Power Supply 12V - 15A

 

قیمت  : 60,000 تومان


Power Supply 12V - 30A

 

قیمت  : 90,000 تومان


Hot Bed Spring

 

قیمت  : 1,000 تومان


Optical Endstop

 

قیمت  : 12,000 تومان


Mechanical Endstop

 

قیمت  : 3,500 تومان


MK9 Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 9,000 تومان


MK9 Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 9,000 تومان


MK9 Nozzle 0.2 mm

 

قیمت  : 9,000 تومان


Mankati Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


Mankati Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK9 Nozzle 0.8 mm

 

قیمت  : 9,000 تومان


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست